Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Dominatrix Vero Fetish besteed aan de samenstelling van www.mrsveronique.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.mrsveronique.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.


Dominatrix Vero Fetish kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mrsveronique.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Dominatrix Vero Fetish sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mrsveronique.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.mrsveronique.nl te kunnen raadplegen.


Dominatrix Vero Fetish is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die d.m.v. www.mrsveronique.nl verkregen is. www.mrsveronique.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat Zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor gebruik van via www.mrsveronique.nl verkregen informatie. De informatie op www.mrsveronique.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Dominatrix Vero Fetish is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de opgenomen aanbiedingen van derden. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Tevens aanvaard Dominatrix Vero Fetish geen aansprakelijkheid voor diensten betrokken bij derden via deze site.


Privacy


Dominatrix Vero Fetish vindt het absoluut belangrijk om de door jouw verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen & zal nooit de door jouw verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.


LET OP! Stalkgedrag, een afspraak (niet tijdig) afzeggen en/ of niet komen opdagen bij een gemaakte afspraak zal zware consequenties hebben! Dominatrix Vero Fetish behoud, in de hiervoor genoemde gevallen, het recht om details van deze lastige personen die respectloos omgaan met Haar grenzen en die met zijn gedrag en/ of houding een gevaar vormt voor Dominatrix Vero Fetish, rond te laten circuleren op internet.


Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van deze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekers aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door jouw verstrekte persoonsgegevens.


LET OP, Dominatrix Vero Fetish logt jouw IP-adres. Dominatrix Vero Fetish toont jouw IP adres nooit, maar slaat deze wel op in geval van ernstig misbruik!


Copyright


Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door Dominatrix Vero Fetish. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.


Alle informatie en beeldmateriaal op deze website, met uitzondering van reclame uitingen, zijn exclusief eigendom van Dominatrix Vero Fetish, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vero Fetish

Dominatrix / FinDomme

 

Door het betreden van Mijn site & social media, bevestig je dat je meerderjarig bent in jouw omgeving om volwassen materiaal te bekijken & dat je wenst dergelijk materiaal te zien.

 Alle rechten voorbehouden © Dominatrix Vero Fetish™

Afbeeldingen & inhoud mogen niet worden gedeeld zonder Mijn toestemming.